Welkom bij de CosmoPolitical Cooperative!

Welkom bij de CosmoPolitical Cooperative!

We bouwen een coöperatie voor sociale, economische en politieke transformatie, waarbij we dat menen:

    we transformeren de economie, de maatschappij en het politieke systeem;

    we werken als een coöperatie, erkend op EU-niveau onder het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap.

Wij verenigen de mensen die samenwerken - die samenwerken - op een democratische manier, op de schaal van de Europese Unie, om onze visie van een rechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving voor de 21e eeuw, de Society of Agreement, te verwezenlijken. De Overeenstemmingssamenleving is gebaseerd op drie pijlers die elkaar wederzijds ondersteunen: (1) pan-Europese democratie, in alle openbare instellingen en particuliere organisaties; (2) sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen; (3) milieuduurzaamheid, met name: uitstoot van broeikasgassen onder het netto-nulniveau.
Wij veranderen de economie, de samenleving en het politieke systeem.

    We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande wettelijke, regelgevende en budgettaire kader, door middel van:
        elkaar te ondersteunen in onze samenwerkingsinitiatieven die de economie en de samenleving omvormen tot een samenleving van overeenkomst, en
        als organisatie betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap die de prototypes zijn van die welke op grote schaal in de Society of Agreement worden uitgevoerd;
    We ondernemen een "30-40-50-strategie" om de drie pijlers van deze visie te bereiken in parallelle assen, met gespreide doelstellingen: (1) een pan-Europese democratie in 2030, om een voldoende sterke en verenigde politieke macht te hebben om het verzet van de economische en financiële machten te overwinnen, (2) sociale rechtvaardigheid in 2040, zodat iedereen het vertrouwen heeft in de toekomst dat nodig is om zijn levenswijze ingrijpend te veranderen, (3) duurzaamheid van het milieu in 2050, om redenen van eenvoudigweg overleven van de menselijke beschaving. Naar onze mening is het gezamenlijk en parallel nastreven van deze drie lijnen, die even radicaal zijn in het nastreven van elk van deze drie lijnen, in een samenhangend stappenplan voor de lange termijn, de enige manier om de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden;
    Wanneer het bestaande wettelijke, regelgevings- en begrotingskader de uitvoering van bepaalde aspecten van de Overeenkomstsluitende Partij belemmert, zetten we dit kader op democratische wijze om in de richting van de Overeenkomstsluitende Partij, door de bestaande politieke instellingen als hefboom te gebruiken. Om dit te doen:
        We definiëren het overheidsbeleid dat leidt tot de Overeenstemming en dat geïntegreerd is in de Strategie 30-40-50, geven er prioriteit aan in een actieplan voor de middellange termijn en ondersteunen het in het publieke debat;
        Wij nemen deel aan democratische politieke verkiezingen op alle niveaus van de openbare instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, steunen ons actieplan voor de middellange termijn, aangepast aan dit niveau van openbare instellingen, en winnen verantwoordelijke posities in vergaderingen en regeringen;
        Wij oefenen onze politieke verantwoordelijkheid uit in de overheidsinstellingen op alle niveaus, om de wereld en de samenleving te veranderen in overeenstemming met dit actieplan voor de middellange termijn, door de middelen en instrumenten van de overheid te mobiliseren: overheidsregulering, overheidsuitgaven en -investeringen, en belastingen.

Wij werken als coöperatie, in het kader van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap.

    Wij voeren zelf, met onze eigen middelen, en door elkaar wederzijds te ondersteunen, alle acties uit binnen onze individuele en collectieve mogelijkheden, die de ontwikkeling van de Society of Agreement bevorderen;
    Wij werken op een coöperatieve manier en in een geest van wederzijds respect, vriendelijkheid, aanmoediging en steun, in een veilige en betrouwbare ruimte, waar iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke werk, in overeenstemming met zijn of haar middelen en middelen;
    Samen bereiken we wat we nooit geïsoleerd zouden kunnen doen: samen nadenken en collectieve beslissingen nemen, maar ook de software-, juridische, conceptuele, informatieve en hardware-infrastructuren creëren en onderhouden die nodig zijn om deze gedachten en beslissingen te ondersteunen;

    Wij passen het democratische principe van "één persoon, één stem" strikt toe in al onze besluitvormingsprocessen, in de drie belangrijkste fasen van het initiatief, de wijziging en de prioritering van de acties. Om dit te bereiken, zorgen onze processen en instrumenten voor een eersteklas interne democratie;
    Onze democratie is deliberatief: we geven onszelf de middelen en instrumenten (in het bijzonder software) om vrij en diepgaand met elkaar te discussiëren, van elkaar te leren en zo vooruitgang te boeken in onze kennis en reflectie, en vervolgens beslissingen te nemen die onze hele organisatie aangaan en effectief worden geïmplementeerd;
    Op grond van onze status van Europese coöperatieve vennootschap vormen wij één pan-Europese organisatie die in elke lidstaat van de Europese Unie als coöperatieve organisatie wordt erkend.

 

U kunt met uw ervaring, uw waarden en ambities bijdragen tot een betere verandering van de Europese Unie en de wereld.

REGISTER NU als volwaardig lid van de CosmoPolitical Cooperative en neem deel aan alle activiteiten en beslissingen.

"Kosmopolitiek: bijvoeglijk naamwoord. Dat beschouwt kwesties vanuit het perspectief van een wereldburger".