Een pan-Europese coöperatie voor radicale transformatie naar sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie

Welkom bij de CosmoPolitieke Coöperatie!

Wij bouwen een pan-Europese coöperatie voor de radicale transformatie van individuen en de samenleving naar sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie, waarbij wij bedoelen dat:

 • we individuen ondersteunen in hun transitie;

 • we de economie, de samenleving en het politieke systeem radicaal veranderen in de richting van sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie;

 • wij werken als een coöperatie, die op EU-niveau wordt erkend in het kader van het statuut van een non-profit Europese coöperatieve vennootschap.

Wij verenigen de mensen die werken en handelen - die samenwerken - op democratische wijze, op de schaal van de Europese Unie, om onze visie van een rechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving voor de 21e eeuw, de Samenleving van Overeenstemming, tot werkelijkheid te maken. De Samenleving van Overeenkomst is gebaseerd op drie onderling ondersteunende pijlers: (1) de pan-Europese democratie, in alle overheidsinstellingen en particuliere organisaties; (2) sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen; (3) milieuduurzaamheid, in het bijzonder: broeikasgasemissies onder net-nul. 

De Samenleving van Overeenstemming verschilt radicaal van onze huidige samenleving - ten goede! Het is ook het positieve alternatief voor de wereldwijde ineenstorting waar we op afstevenen als we de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw niet aanpakken.

Wij bieden elke EU-burger, inclusief uzelf, de middelen om, nu of later, alleen of met anderen, met de intensiteit die hij/zij kiest, te handelen in de richting van deze doelstellingen van pan-Europese democratie, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Ons statuut als Europese coöperatie (SCE) geeft ons de mogelijkheid om u, op een verenigde manier op het niveau van de Europese Unie, een zeer brede waaier van actiemiddelen aan te bieden, op alle schaalniveaus:

 • als vereniging, door instrumenten te ontwikkelen en te verspreiden voor individuele en collectieve overgang naar ecologische en sociale duurzaamheid;

 • als vakbond, door een "duurzaamheidsdialoog" aan te gaan met het management van de bedrijven of organisaties waar wij werken of waarmee wij samenwerken, om hen aan te sporen hun overgang te intensiveren;

 • als onderneming, door een duurzaam product- of dienstenaanbod te creëren waar dat niet bestaat;

 • als politieke organisatie, door actief deel te nemen aan de transformatie, met democratische middelen, van het huidige wetgevende, fiscale en regelgevende kader.

Wij stellen u vier niveaus van toenemende deelname aan het leven van onze coöperatie voor:

 1. als Luisteraar ontvangt u onze nieuwsbrief (inschrijven);
 2. als Donateur draagt u bij aan het succes van onze activiteiten (doneer hier);
 3. als lid van onze Gemeenschap neemt u deel aan onze discussies op ons interne sociale netwerk (registreer) en in onze chatroom (registreer);
 4. Als Coöperant bent u volwaardig lid van onze coöperatie en neemt u deel aan al onze besluitvormingsprocessen, volgens democratische procedures van wereldklasse (registreer).

Wij steunen individuen in hun overgang naar een rechtvaardig, duurzaam en gelukkig leven

Wij ondersteunen alle burgers, inclusief uzelf, die zich nu, zonder afstemming met anderen of wachten op politieke besluiten, willen inzetten voor een overgang naar een rechtvaardiger, duurzamer en gelukkiger leven.

Om dit te doen:

 • geven wij u aan hoe u kunt meten waar u staat op uw weg naar een duurzame levensstijl;
 • helpen wij u om van de vele mogelijke gebieden waarop u deze overgang kunt uitvoeren, die gebieden te identificeren waar uw inspanningen het meest, het snelst en het gemakkelijkst zullen renderen;
 • wij ondersteunen u bij deze acties door u te voorzien van:

Onze coöperatieve actie transformeert de economie, de samenleving en het politieke systeem radicaal naar de Samenleving van Overeenstemming

Door samen als leden van een coöperatie op te treden, benutten wij de kracht van collectieve actie. Dit opent voor ons een veel bredere actieradius dan wat mogelijk is op de schaal van een individu. We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande systeem. We transformeren dit systeem radicaal, democratisch, wanneer de structuren ervan de opbouw van de Samenleving van Overeenstemming in de weg staan.

We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande systeem

We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande wettelijke, regelgevende en budgettaire kader, door:

 1. elkaar te steunen in onze Projecten van Coöperanten die de economie en de samenleving transformeren in de richting van de Samenleving van Overeenstemming;
 2. collectief, in de organisaties of de economische sectoren waar wij werken of waarmee wij verbonden zijn, acties van die organisatie of van die economische sector naar ecologische en sociale duurzaamheid te definiëren, die wij "Duurzaamheidsacties van organisaties of sectoren" noemen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden, en deze acties collectief te verdedigen op de schaal van de Europese Unie in een "duurzaamheidsdialoog" met het management van de organisatie, waardoor ons werk weer zinvol wordt en wij er weer trots op zijn in deze organisatie of sector te werken; en
 3. als organisatie betrokken te zijn bij Ondernemende Prototypes die de voorlopers zijn van de economische activiteiten die mainstream zullen zijn in de Samenleving van Overeenstemming.

Wij veranderen het systeem radicaal

Wanneer het bestaande juridische, regelgevende en budgettaire kader de tenuitvoerlegging van de kenmerken van de Samenleving van Overeenstemming belemmert, transformeren wij dit kader op democratische wijze, door bestaande politieke instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, in de richting van de Samenleving van Overeenstemming te sturen.

Het transformatieproces dat wij bevorderen volgt een "30-40-50 strategie". Volgens deze strategie bereiken wij de drie pijlers van de Samenleving van Overeenstemming in parallelle inspanningsassen, met gespreide doelstellingen:

 1. pan-Europese democratie in 2030, om te beschikken over een voldoende sterke en verenigde politieke macht op het niveau van de Europese Unie om de weerstand van de economische en financiële machten te overwinnen;
 2. sociale rechtvaardigheid in 2040, zodat iedereen het vertrouwen in de toekomst heeft dat nodig is om zijn levenswijze radicaal te veranderen;
 3. ecologische duurzaamheid in 2050, om de menselijke beschaving te laten overleven.

Naar onze mening is het gezamenlijk en parallel uitvoeren van deze drie lijnen, het even radicaal nastreven van elk van hen, in een coherente routekaart voor de lange termijn, het enige middel om de mondiale uitdagingen van der 21e eeuw te overwinnen.

30-40-50 strategie

Om deze "30-40-50 strategie" uit te voeren:

 1. Bepalen we overheidsbeleid dat leidt tot de Samenleving van Overeenstemming en dat geïntegreerd is in de 30-40-50 Strategie, en steunen we dit beleid in het publieke debat;
 2. Wij nemen deel aan democratische politieke verkiezingen op alle niveaus van openbare instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, steunen ons openbaar beleid, aangepast aan dit niveau van openbare instelling, in deze verkiezingen, en winnen verantwoordelijke posities in vergaderingen en regeringen;
 3. Wij oefenen politieke verantwoordelijkheden uit in openbare instellingen op alle niveaus, om dit beleid uit te voeren en zo de Europese Unie en de samenleving om te vormen naar de Samenleving van Overeenstemming, door de krachtige en geconcentreerde middelen en instrumenten van de openbare macht te mobiliseren: overheidsregulering, belastingen, overheidsuitgaven en investeringen.

We werken als een coöperatie, onder het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap

 • Wij voeren zelf, met onze eigen middelen en door elkaar te ondersteunen, alle acties uit binnen onze individuele en collectieve mogelijkheden, die de ontwikkeling van de Samenleving van Overeenkomst bevorderen;

 • We werken op een coöperatieve manier en in een geest van wederzijds respect, vriendelijkheid, aanmoediging en steun, in een veilige en betrouwbare ruimte, waar iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke werk volgens zijn of haar middelen;

 • We bereiken samen wat we nooit alleen zouden kunnen doen: denken en onze collectieve beslissingen nemen, maar ook de software-, juridische, conceptuele, informatieve en hardware-infrastructuren creëren en onderhouden die nodig zijn om deze gedachten en beslissingen te ondersteunen;

 • Wij passen het democratische beginsel van "één persoon, één stem" rigoureus toe in al onze besluitvormingsprocessen, in de drie belangrijke fasen van initiatief, wijziging en prioritering van acties. Om dit te bereiken leveren onze processen en instrumenten een eersteklas interne democratie op;

 • Onze democratie is deliberatief: we geven onszelf de middelen en instrumenten (met name software) om vrij en diepgaand met elkaar te discussiëren, van elkaar te leren en zo vooruitgang te boeken in onze kennis en reflectie, en vervolgens beslissingen te nemen die onze hele organisatie aangaan en effectief worden uitgevoerd;

 • Wij vormen door onze status van Europese coöperatieve vennootschap één enkele pan-Europese organisatie die in elke lidstaat van de Europese Unie als coöperatie wordt erkend.

 

U kunt met uw ervaring, uw waarden en uw ambities bijdragen aan het ten goede veranderen van de Europese Unie en de wereld.

Kies de mate van betrokkenheid die het beste bij u past:

 1. Luisteraar: Inschrijven op onze nieuwsbrief
 2. Donateur: Doneren
 3. Lid van onze Gemeenschap: Schrijf u in op ons interne sociale netwerk en op onze chatroom en neem deel aan onze discussies
 4. Coöperant: Registreer u op ons platform voor overlegdemocratie van wereldklasse en neem deel aan al onze besluiten, waaronder het initiatief, het amendement en de selectie van alle acties waarmee de coöperatie en haar middelen worden vastgelegd.

"Cosmopolitiek: bijvoeglijk naamwoord. Dat beschouwt kwesties vanuit het perspectief van een wereldburger".