De Samenleving van Overeenkomst

Wij streven naar een rechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving die wij de Samenleving van Overeenkomst noemen. We willen dat de Samenleving van Overeenkomst in 2050 of eerder een realiteit wordt.

De Samenleving van Overeenkomst is gebaseerd op 3 onderling ondersteunende pijlers:

 1. pan-Europese democratie, in alle overheidsinstellingen en particuliere organisaties (overeenstemming tussen mensen over besluiten);

 2. sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen (overeenstemming tussen mensen over de toewijzing van middelen);

 3. milieuduurzaamheid, met het oog op de instandhouding van de menselijke beschaving voor onbepaalde tijd en in het bijzonder: Broeikasgasemissies onder net-nul (overeenkomst van de mens met de wetten die gelden voor de geo-biosfeer waarvan we afhankelijk zijn).

(Lees meer over de betekenis van deze drie pijlers)

In de Samenleving van Overeenkomst geniet iedereen zijn fundamentele mensenrechten, sociale en economische rechten, leeft hij/zij van zijn/haar werk, in fatsoenlijke levensomstandigheden die verenigbaar zijn met de eindige hulpbronnen van onze planeet, en heeft hij/zij vertrouwen in zijn/haar toekomst en in die van zijn/haar kinderen, voor de generaties van vandaag en die van de toekomst. In deze samenleving neemt iedere burger deel aan een democratische beleids- en besluitvorming op een schaal die groot genoeg is om een impact te hebben, die van de Europese Unie, en aan alle openbare instellingen en particuliere organisaties. De Samenleving van Overeenkomst wordt uitgebreid beschreven in dit document (ca. 60 pagina's).

De drie pijlers van de Samenleving van Overeenkomst ondersteunen elkaar en zijn nauw met elkaar verbonden. Duurzaamheid van het milieu is de voorwaarde voor het bestaan van de menselijke beschaving, en dus voor rechtvaardigheid en democratie. Sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst zijn de voorwaarden voor de diepe politieke afspraken, de langetermijnvisie en de zuinigheid die duurzaamheid vereist. Democratie op alle schaalniveaus is het enige gebied waarop menselijke autonomie kan worden ingezet in een duurzame en dus materieel beperkte wereld. Alleen een sterk verenigde en diep democratische Europese Unie heeft de politieke macht en de legitimiteit om deze ingrijpende veranderingen van onze samenleving op tijd door te voeren en de te verwachten weerstand van de economische en financiële belangen te overwinnen (lees meer).

Download een volledig document waarin wordt uitgelegd waarom sociale rechtvaardigheid en pan-Europese democratie zowel mogelijk als absoluut noodzakelijk zijn (14 pagina's A4-formaat)

We transformeren de maatschappij, de economie en het politieke systeem in de richting van de Sociëteit van Overeenkomst zoals hier beschreven.

De drie pijlers van de Samenleving van Overeenkomst

Wij begrijpen de begrippen "pan-Europese democratie", "sociale rechtvaardigheid" en "milieuduurzaamheid" als volgt:

 • Pan-Europese democratie. Democratie is een waarde op zich. Het is het politieke systeem dat de menselijke waardigheid en gelijkheid belichaamt in het besluitvormingsproces dat onze collectieve toekomst in openbare instellingen en particuliere organisaties regelt. Het is omdat alle mensen gelijk zijn in hun rechten dat ze even legitiem zijn om deel te nemen aan het nemen van collectieve beslissingen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het initiatief van voorstellen voor collectieve actie of overheidsbeleid, aan de wijziging ervan en aan de rangschikking in volgorde van prioriteit. Het platform voor deliberatieve democratie en het organisatiemodel van de CosmoPolitieke Coöperatie zijn op zichzelf al een poging om de interne democratie te belichamen in softwarecode1 en in op mensen gebaseerde procedures.

De pan-Europese democratie is een democratie die de burgers verenigt en actie onderneemt, over de nationale, taalkundige en culturele grenzen heen, en waar elke burger op alle niveaus deelneemt aan de besluitvorming, tot aan die ene schaal die groot genoeg is om invloed uit te oefenen op de wereldorde, die van de Europese Unie. Wij denken dat het mogelijk is omdat wat de Europeanen verenigt, en de gemeenschappelijke kwesties waarmee zij worden geconfronteerd, groter zijn dan wat hen scheidt en omdat wij geloven dat de Europese Unie, ondanks al haar zwakke punten die wij erkennen, de eerste bestaande transnationale democratische instelling is. Wij streven naar de invoering van de democratie in alle particuliere organisaties en bedrijven en op alle schaalniveaus van overheidsinstellingen, van de gemeente tot de Europese Unie.

 • Sociale rechtvaardigheid is een situatie van sociale zekerheid, cohesie, inclusiviteit en gelijkheid; waar economische ongelijkheden in inkomen en geërfde rijkdom drastisch zijn verminderd; waar iedere burger verzekerd is van een waardig leven van zijn/haar werk, voor het leven, in een stabiele baan voor degenen die het wensen, zich veilig en zelfverzekerd voelt en is over zijn/haar toekomst en die van zijn/haar kinderen, en dus bereid en in staat om belangrijke veranderingen in zijn/haar leven te ondergaan.

 • Milieuduurzaamheid, die we als volgt begrijpen. Het is onze plicht om elke inwoner van de planeet fatsoenlijke levensomstandigheden te garanderen, die verenigbaar zijn met de eindigheid van alle biologische, fysieke en geologische hulpbronnen die nodig zijn voor een menselijke beschaving, zonder het vermogen van toekomstige generaties om hetzelfde te doen gedurende een onbepaalde periode in gevaar te brengen. Het is een productie- en consumptiemodel waar: (1) het klimaat wordt in een stabiele toestand gehouden (minder dan 1,5°C opwarming), verenigbaar met het behoud op lange termijn van de landbouwsystemen die de mensheid voeden, en dus waar de netto-uitstoot van broeikasgassen lager is dan nul; (2) elke hernieuwbare hulpbron wordt gebruikt in een tempo dat gelijk is aan of lager is dan het tempo waarin hij zichzelf kan regenereren; (3) elke niet-hernieuwbare hulpbron wordt gebruikt in een tempo dat gelijk is aan of lager is dan het tempo waarin een hernieuwbare vervanger kan worden ontwikkeld; en (4) elke verontreinigingsstroom wordt uitgestoten in een tempo dat gelijk is aan of lager is dan het tempo waarin hij kan worden geabsorbeerd of onschadelijk kan worden gemaakt. Wij zijn van mening dat een vorm van verbetering van de kwaliteit van de levensomstandigheden mogelijk is, zelfs onder zeer strenge beperkingen van de energie- en materiaalstromen. Deze verbetering is gebaseerd op een verhoging van de efficiëntie in het gebruik van alle hulpbronnen (energie, grondstoffen, bodem, water, menselijke arbeid, menselijke capaciteiten) als gevolg van de accumulatie en het behoud van alle vormen van productief en cultureel kapitaal (natuurlijke regeneratie en productiecapaciteiten van de biosfeer; menselijke competenties; menselijke cultuur; infrastructuren, machines en netwerken; wetenschappelijke, technische en institutionele kennis; coördinatievermogen; instellingen, wetten, regelgeving en normen).

Naast deze drie hoofdpijlers zijn de kenmerken van de Samenleving van Overeenkomst die we nastreven, in de Europese Unie en wereldwijd, de volgende:

 1. Mensenrechten, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Verenigde Naties2 , die gelijkelijk toegankelijk zijn voor alle mensen zonder discriminatie (art. 1 en 2) - maar niet voor bedrijven - en die formele rechten omvatten, zoals bescherming van het leven en van de persoonlijke integriteit (art. 3, 4, 5), van de privacy (art. 12), de bescherming van de wet (art. 6). tot 11) en van een nationaliteit (art. 13 en 15), vrij verkeer binnen een staat en recht op asiel (art. 13 en 14), recht op huwelijk (art. 16), recht op eigendom binnen de grenzen van sociale samenhang en sociale rechtvaardigheid (art. 17), vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art. 18), vrijheid van mening (art. 19), vrijheid van vereniging (art. 19), vrijheid van vereniging (art. 20), vrijheid van meningsuiting (art. 21), vrijheid van meningsuiting (art. 21), vrijheid van vestiging (art. 22), vrijheid van vestiging (art. 22), vrijheid van vestiging (art. 23), vrijheid van vestiging (art. 24), vrijheid van vestiging (art. 25), vrijheid van vestiging (art. 25), vrijheid van vestiging (art. 26), vrijheid van vestiging (art. 25), vrijheid van vestiging (art. 26), vrijheid van vestiging (art. 26), vrijheid van vestiging (art. 26), vrijheid van vestiging (art. 27), vrijheid van vestiging (art. 28). 20), recht op democratie (art. 21), en sociale en economische rechten, zoals sociale zekerheid (art. 22), recht op werk, op een fatsoenlijk loon en op aansluiting bij een vakbond (art. 23), op beperking van de arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon (art. 24), op een fatsoenlijke levensstandaard (art. 25), op onderwijs (art. 26), op cultuur en wetenschap (art. 27).

 2. Rechtsorde. De wet is het enige instrument waarover de zwakken en de armen beschikken om hun rechten tegenover de rijken en de machtigen te handhaven. Het moet van toepassing zijn en voor iedereen gelijkelijk toegankelijk zijn. Het moet voor alle partijen in gelijke mate beroepsmogelijkheden, rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van juridische beslissingen bieden.

 3. Onderwijs. Wij beschouwen onderwijs als het essentiële instrument voor de mens om zich te emanciperen van onwetendheid, van vooroordelen, van sociale en etnische determinismen en van onderdrukking. Onderwijs biedt de mogelijkheden en kennis voor de mens om te evolueren en zich aan te passen, individueel en collectief - wat van het grootste belang zal zijn in een eeuw van massale, structurele veranderingen. Ook het onderwijs is de enige echte onvervreemdbare troef van de mens.

 4. Vrede, tussen naties, tussen leden van de samenleving en in onszelf. Vrede kan alleen duren als gerechtigheid en waarheid zegevieren.

De Samenleving van Overeenkomst is deels gebaseerd op de ideeën die zijn ontwikkeld en verdiept deze:

 • Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature, beschreven in een rapport aan de Verenigde Naties door R. Costanza et al., 2012, dat een coherent kader beschrijft dat gericht is op "Sustainable Well-Being" en gebaseerd is op het behoud van 4 soorten kapitaal: (1) natuurlijk, (2) sociaal en cultureel, (3) menselijk en (4) gebouwd.

 • het concept van de Symbiotische Economie, voorgesteld door I. Delannoy: "een regeneratieve economie die intense menselijke activiteit, bloeiende natuurlijke ecosystemen en economische welvaart met elkaar kan verzoenen, door duurzame oplossingen op alle gebieden in synergie te brengen" .

Terug naar boven

Waarom de drie pijlers elkaar ondersteunen

Naar onze mening ondersteunen de drie pijlers van de Vennootschap van 1Overeenkomst elkaar en zijn ze nauw met elkaar verbonden.

 • Noch sociale rechtvaardigheid, noch democratie zijn mogelijk in milieuonvriendelijke samenlevingen. Op korte termijn zijn de eerste slachtoffers van de milieuvernietiging de armen, die gedwongen worden te leven in de vervuilde, lawaaierige, geïsoleerde en ongezonde plekken die ontstaan door de niet-duurzame individuele en collectieve consumptiepatronen van de rijken en de middenklasse. Op de langere termijn vernietigen de tekorten aan voedsel, brandstof of andere materiële goederen die door niet-duurzame levensstijlen worden veroorzaakt, het levensonderhoud van de hele bevolking. Uiteindelijk storten dergelijke samenlevingen in elkaar in de vreselijke chaos van een gevecht om naakt te overleven3. Anders en brutaler gezegd: er kan geen positieve maatschappelijke waarde zoals sociale rechtvaardigheid of democratie bestaan als de menselijke samenleving wordt vernietigd.

 • Omgekeerd kan in sociaal onrechtvaardige samenlevingen geen milieuduurzaamheidsagenda worden uitgevoerd. Dit komt omdat ongelijkheden en onzekerheid leiden tot (1) sociale en politieke conflicten, (2) kortetermijndenken en (3) ostentatieve consumptie, precies het tegenovergestelde van wat nodig is voor een overgang naar duurzaamheid. Ons gedetailleerde argument is het volgende. Ten eerste is de overgang naar een ecologisch duurzame samenleving een fundamentele transformatie. Het verandert de manier waarop we produceren en consumeren, het beïnvloedt onze culturen en zelfs onze dromen voor de toekomst. Het vraagt om het eens te worden over de verdeling van immense kosten, baten en risico's, onder ons allemaal, over de hele wereld, in een zeer korte tijd. Het bereiken van dit niveau van politieke overeenstemming onder goedwillende mensen is een enorme uitdaging op zich. Het wordt onmogelijk wanneer woede, frustratie en angst, veroorzaakt door ongelijkheden en onzekerheid, de legitimiteit van democratische instellingen (die tot doel hebben conflicten op vreedzame wijze op te lossen) in twijfel trekken. Ten tweede is de toekomst voor mensen die in onzekerheid leven zeer beperkt, soms gaat het zelfs om het vinden van voedsel van de ene op de andere dag. Duurzaamheidsbeleid daarentegen ontwikkelt zich over veel langere tijd - vaak tientallen jaren. Ten derde, in ongelijke samenlevingen consumeren velen verspillend en ostentatie4. Dit is rationeel: het is een poging om anderen te laten zien dat de persoon behoort tot de rijken en de machtigen, in een maatschappij waar alleen zij (of degenen die hen doen geloven dat ze dat zijn) veilig zijn, terwijl de armen en de zwakken met voeten worden getreden. Dit streven is het tegenovergestelde van de zuinige consumptie die we nodig hebben om onze samenlevingen ecologisch duurzaam te maken.

 • Deze twee diepe sociale en economische transformaties, naar sociale rechtvaardigheid en naar milieuduurzaamheid, zullen (1) de geconcentreerde rijkdom en macht van multinationale ondernemingen en van de rijke en zeer rijke wereldelite (de "1%") ernstig beïnvloeden, en (2) vereisen politieke compromissen op grote schaal tussen zeer uiteenlopende en toch legitieme belangen, wat zelfs onder goedwillende partners moeilijk zal zijn. Het overwinnen van het verzet van de wereldwijde oligarchie is onmogelijk met zwakke, gefragmenteerde politieke machten zoals de Europese staten afzonderlijk. Alleen een sterke, democratisch gelegitimeerde en unitaire Europese Unie heeft voldoende macht om haar besluiten op te leggen aan multinationale ondernemingen en aan de rijkste 1 procent. Alleen een werkelijk transnationale democratie, waarvan de Europese Unie een prototype is, kan de politieke overeenkomsten op grote schaal legitimeren die nodig zijn om de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw met succes aan te gaan.

Om al deze redenen bouwen we de drie pijlers van de Samenleving van Overeenkomst, namelijk pan-Europese democratie, sociale rechtvaardigheid en milieuduurzaamheid, parallel en onafscheidelijk van elkaar op.

Terug naar boven

 

1 Door gebruik te maken van de Free, Libre en Open Source overlegdemocratie software genaamd KuneAgi: http://www.kuneagi.org/index.php/english/14-fonctionscararcteristiquesen/27-democratieinterneen en LiquidFeedback http://www.liquidfeedback.org en de hier geschetste statuten.

3 Veel rampzalige scenario's van de ineenstorting van de beschaving hebben in het verleden al plaatsgevonden, zoals blijkt uit Diamond, J. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed", Pinguïnboeken, 2011.

4 e.g. door het zichtbaar tonen van de luxemerken van hun goederen