Onze gedragscode geeft de geest van onze samenwerking weer

De Statuten van de CosmoPolitieke Coöperatie definiëren de precieze, harde, afdwingbare regels die ons bestuur bepalen: wie beslist waarover, wanneer en hoe. Ze hebben rechtsgeldigheid. Overtreding ervan kan juridische gevolgen hebben voor de rechtbank.

Wij geloven echter dat we een reeks zachtere, meer algemene regels nodig hebben, die de geest en de bedoeling van onze samenwerking en van onze relaties tussen coöperanten bepalen. Deze zachtere regels vormen het doel van onze Gedragscode. Wij verwachten dat alle Cooperators deze naleven en erop toezien dat andere Cooperators dat ook doen. Een van de middelen waarmee Cooperators onderling goed coöperatief gedrag afdwingen is het reputatiesysteem in de KuneAgi software.

Deze zachtere regels ontwikkelen het Art. 2.7 van onze statuten dat stelt: "Samenwerkers en nationale organisaties van de coöperatie handelen coöperatief en te goeder trouw met elkaar, in een geest van wederzijds respect, zorg, aanmoediging en steun, en vermijden elke handeling of nalatigheid die schadelijk is voor de coöperatie, de samenwerkers of de nationale organisaties".

Wij gaan ook aanvullende verplichtingen aan, die tot doel hebben de menselijke en technische kwaliteit van ons werk en van onze besprekingen en onze onafhankelijkheid te bewaren.

Download de volledige tekst van onze gedragscode