Waarom neemt u deel aan politieke verkiezingen en creëert u geen EU-brede burgerbeweging met als doel de beleidsmakers te beïnvloeden?

Sommige wereldwijde niet-gouvernementele organisaties (zoals Friends of the Earth, Amnesty International,...) zijn zeer machtige lobbyorganisaties geworden, die in staat zijn om het publiek bewust te maken van nieuwe politieke kwesties en om druk uit te oefenen op regeringen en beleidsmakers om hun burgeragenda te promoten.

Hun actie schiet echter in twee opzichten tekort ten opzichte van volledige politieke actie:

  1. zij steunen één oorzaak, en slechts één oorzaak, en veronachtzamen bewust de gevolgen van hun optreden voor andere belanghebbenden - in de veronderstelling dat deze andere belanghebbenden de middelen hebben (of zouden moeten hebben) om voor zichzelf en hun belangen te zorgen;

  2. zij adviseren overheden, maar dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun aanbevelingen.

In die zin handelen zij op dezelfde manier als multinationale ondernemingen, industriële verenigingen, vakbonden en alle andere leden van het maatschappelijk middenveld, op alle niveaus (van de zeer lokale tot de mondiale).

Deze actoren van het maatschappelijk middenveld hebben een invloedssfeer - maar die is beperkt tot beïnvloeding. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft - terecht - in handen van de officiële overheidsorganen (die in democratische samenlevingen worden gekozen) die de mondiale verantwoordelijkheid voor het algemeen belang dragen.

De CosmoPolitieke Coöperatie heeft ervoor gekozen om volledig op te treden op het politieke vlak en rechtstreeks deel te nemen aan de politieke verkiezingen, juist omdat:

  1. het verdedigt het publieke belang in het algemeen, en niet een specifieke, eenzijdige oorzaak;

  2. het draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de besluiten die in het bijzijn van de kiezers worden genomen;

  3. het is van plan deel te nemen aan de feitelijke besluitvorming, door gekozen te worden en verantwoordelijke posities in de regering in te nemen.

Dit is een keuze, en een moeilijke. Het definiëren van het openbaar belang houdt in dat rekening wordt gehouden met de legitieme aanspraken van alle belanghebbenden (nabije en verre, huidige en toekomstige, menselijke en niet-menselijke - bijvoorbeeld het klimaat of de biodiversiteit), en dat rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van het beleid voor hen allemaal - en dat er toch voor wordt gezorgd dat de gemaakte keuze voor sommigen altijd frustratie en ontevredenheid zal blijven veroorzaken. Het is veel moeilijker om de moed te hebben om beslissingen te nemen, om een specifiek beleid ten uitvoer te leggen, met het risico van een technisch falen, en met de zekerheid van kritiek, dan te beweren de trotse ridder te zijn die een oorzaak verdedigt - en de schuld te geven aan elke mislukking aan de verguisde andere kant. Deze moed is moeilijk, maar het is zinvol en noodzakelijk. Het is ook een bron van voldoening: die van concreet handelen voor het algemeen belang.