Onze statuten verzekeren de interne democratie

De statuten van de CosmoPolitieke Coöperatie bevinden zich momenteel in de laatste fase van de herziening door advocaten.

Het doel van de statuten van de CosmoPolitieke Coöperatie is om het doel ervan te specificeren en de interne democratie van de coöperatie te waarborgen.

Zij specificeren de bestaansreden van de coöperatie, zoals gedefinieerd in artikel 1835 van het Franse "Code Civil": het uitvoeren van haar politieke programma, namelijk de "Samenleving van Overeenkomst", met de nadruk op sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid op milieugebied en pan-Europese democratie, in 2050 of eerder.

De coöperatie heeft drie soorten leden: Medewerkers, werknemers en nationale organisaties. Er zijn twee besluitvormingsorganen: de Raad van Bestuur en de Bemiddelings- en Arbitrageraad, beide samengesteld uit Medewerkers en democratisch gekozen door Medewerkers. De nationale organisaties zijn samengesteld uit medewerkers die de nationaliteit van de desbetreffende lidstaat hebben.

De besluitvormingslogica van de statuten is als volgt:

  • alle beslissingen die bevoegdheden toekennen aan coöperaties, waarbij aanzienlijke middelen of onomkeerbare situaties worden vastgelegd, of die kunnen leiden tot een sanctie van coöperaties, nationale organisaties of de raad van bestuur, die als strategische beslissingen worden gekwalificeerd, worden genomen op initiatief van de coöperaties. Elke coöperatie heeft het recht een actievoorstel te initiëren dat kan leiden tot een strategisch besluit, het te wijzigen in een specifieke en kortstondige werkgroep en deel te nemen aan de selectie van die actievoorstellen die door de coöperatie moeten worden uitgevoerd. Deze algemene structuur wordt voor elk type strategische beslissing aangepast.

  • de overige besluiten, die als operationele besluiten worden gekwalificeerd, worden door de Raad van Bestuur genomen. De belangrijkste van deze operationele besluiten worden a priori gecontroleerd door de coöperaties. Deze laatste mag deze controlebevoegdheid vrijelijk onder elkaar delegeren.

Een Bemiddelings- en Arbitragecommissie beheert conflicten tussen Medewerkers, Werknemers, Nationale Organisaties en de Raad van Bestuur. Zij beslist ook over de sancties die op hen moeten worden toegepast in geval van niet-naleving van de interne regels van de coöperatie, na onderzoek dat op initiatief van de coöperaties is uitgevoerd.

De CosmoPolitieke Coöperatie treedt op het niveau van de gehele Europese Unie op, namens al haar coöperaties, zonder rekening te houden met nationale belangen. Nationale organisaties op het niveau van elke lidstaat van de Unie bestaan alleen maar omdat de nationale wetgeving buitenlandse organisaties vaak verbiedt om deel te nemen aan politieke activiteiten. Op de lange termijn zijn ze voorbestemd om te verdwijnen. De nationale organisaties zijn dus strikt ondergeschikt aan de coöperatie en hun autonomie is beperkt tot het maximum.

Volledige tekst van onze statuten (aanstaande)

Download een verantwoording van enkele belangrijke kenmerken van de statuten