Społeczeństwo Porozumienie

Dążymy do stworzenia sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego społeczeństwa, które nazywamy Społeczeństwom Porozumienie. Chcemy, aby społeczeństwo Porozumienie stało się rzeczywistością w roku 2050 lub wcześniej.

Towarzystwo Umowy opiera się na 3 wzajemnie się wspierających filarach:

 1. demokracja paneuropejska, we wszystkich instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych (porozumienie między ludźmi w sprawie decyzji);
 2. sprawiedliwość społeczna i zaufanie do przyszłości dla wszystkich (porozumienie między ludźmi w sprawie podziału zasobów);
 3. zrównoważenie środowiskowe, z perspektywą podtrzymania cywilizacji ludzkiej w nieskończoność i w sposób szczególny: Emisja gazów cieplarnianych poniżej zera netto (zgoda ludzi z prawami regulującymi geobiosferę, od której jesteśmy zależni).

(Dowiedz się więcej na temat znaczenia tych trzech filarów)

W Społeczeństwu Porozumienie każdy korzysta ze swoich podstawowych praw ludzkich, społecznych i ekonomicznych, żyje ze swojej pracy, w godnych warunkach życia zgodnych z ograniczonymi zasobami naszej planety i jest pewny swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci, dla pokoleń dzisiejszych i przyszłych. W tym społeczeństwie każdy obywatel uczestniczy w demokratycznej polityce i podejmowaniu decyzji na wystarczająco dużą skalę, by wywierać wpływ na Unię Europejską, a także we wszystkich instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych. Towarzystwo Umowy zostało wyczerpująco opisane w niniejszym dokumencie (ok. 60 stron).

Trzy filary Społeczeństwa Porozumienie wspierają się wzajemnie i są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważenie środowiskowe jest warunkiem istnienia cywilizacji ludzkiej, a tym samym nadania znaczenia sprawiedliwości i demokracji. Sprawiedliwość społeczna i wiara w swoją przyszłość są warunkiem wstępnym głębokich porozumień politycznych, długoterminowej wizji i oszczędności, których wymaga zrównoważony rozwój. Demokracja na wszystkich skalach jest jedynym obszarem, w którym ludzka autonomia może się rozwijać w zrównoważonym, a tym samym ograniczonym materialnie świecie. Tylko silnie zjednoczona i głęboko demokratyczna Unia Europejska ma siłę polityczną i legitymację do terminowego przeprowadzenia tych głębokich przemian naszego społeczeństwa oraz przezwyciężenia przewidywalnego oporu interesów gospodarczych i finansowych (dowiedz się więcej).

Pobierz pełny dokument wyjaśniający, dlaczego sprawiedliwość społeczna i demokracja paneuropejska są możliwe i absolutnie konieczne (14 stron formatu A4).

Przekształcamy społeczeństwo, gospodarkę i system polityczny w społeczeństwo Porozumienie, tak jak to tutaj opisano.

Trzy filary Społeczeństwo Porozumienie

Rozumiemy pojęcia "demokracji paneuropejskiej", "sprawiedliwości społecznej" i "demokracji ekologicznej" w następujący sposób:

 • Demokracja paneuropejska. Demokracja jest wartością samą w sobie. Jest to system polityczny, który ucieleśnia godność ludzką i równość w procesie decyzyjnym regulującym naszą wspólną przyszłość w instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych. To dlatego, że wszyscy ludzie są równi w swoich prawach, mają takie samo prawo do udziału w podejmowaniu zbiorowych decyzji. Każda osoba musi mieć możliwość uczestniczenia w inicjatywie wniosków dotyczących działań zbiorowych lub porządku publicznego, w ich poprawianiu oraz w ich uszeregowaniu według ważności. Platforma demokracji deliberatywnej i model organizacyjny stosowany przez Spółdzielni KosmoPolitycznej są same w sobie próbą ucieleśnienia demokracji wewnętrznej w kodzie oprogramowania[1] i w procedurach opartych na człowieku.

Demokracja paneuropejska jest demokracją jednoczącą obywateli i podejmującą działania wykraczające poza granice krajowe, językowe i kulturowe, w której każdy obywatel uczestniczy w podejmowaniu decyzji na dowolną skalę, aż do tej, która jest na tyle duża, że ma wpływ na porządek świata, czyli na Unię Europejską. Uważamy, że jest to możliwe, ponieważ to, co łączy Europejczyków i wspólne problemy, przed którymi stoją, są większe niż to, co ich dzieli, i ponieważ uważamy, że pomimo wszystkich swoich słabych stron, które uznajemy, Unia Europejska jest pierwszą istniejącą ponadnarodową instytucją demokratyczną. Naszym celem jest wdrażanie demokracji we wszystkich prywatnych organizacjach i firmach oraz we wszystkich skalach instytucji publicznych, od gminy po Unię Europejską.

 • Sprawiedliwość społeczna to sytuacja zabezpieczenia społecznego, spójności, inkluzywności i równości; gdzie nierówności ekonomiczne w dochodach i odziedziczonym bogactwie zostały drastycznie zmniejszone; gdzie każdy obywatel ma zapewnione godne życie ze swojej pracy, na całe życie, w stabilnym miejscu pracy dla pragnących, czuje się i jest bezpieczny i pewny o swoją przyszłość i o przyszłość swoich dzieci, a zatem chętny i zdolny do ważnych zmian w swoim życiu.
 • Zrównoważenie środowiskowe, które rozumiemy w następujący sposób. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi planety godnych warunków życia, zgodnych z ograniczonym charakterem wszystkich biologicznych, fizycznych i geologicznych zasobów niezbędnych dla ludzkiej cywilizacji, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do czynienia tego samego w nieskończenie długim okresie czasu. Jest to model produkcji i konsumpcji gdzie: (1) klimat jest utrzymywany w stabilnym stanie (poniżej 1,5°C ocieplenia), co jest zgodne z długoterminową ochroną systemów rolniczych, które żywią ludzkość, a zatem tam, gdzie emisja gazów cieplarnianych netto jest niższa od zera; (2) każdy zasób odnawialny jest wykorzystywany w tempie, w jakim może się sam regenerować, lub poniżej tego tempa; (3) każdy zasób nieodnawialny jest wykorzystywany w tempie, w jakim odnawialny substytut może być rozwijany, lub poniżej tego tempa; oraz (4) każdy strumień zanieczyszczeń jest emitowany w tempie, w jakim może być absorbowany lub unieszkodliwiany. Uważamy, że możliwa jest pewna forma poprawy jakości warunków życia, nawet przy bardzo rygorystycznych ograniczeniach w zakresie przepływu energii i materiałów. Poprawa ta opiera się na zwiększeniu efektywności wykorzystania wszystkich zasobów (energii, surowców, gleby, wody, pracy ludzkiej, zdolności ludzkich) dzięki akumulacji i utrzymaniu wszystkich form kapitału produkcyjnego i kulturowego (naturalna regeneracja i zdolności produkcyjne biosfery; kompetencje ludzkie; kultura ludzka; infrastruktura, maszyny i sieci; wiedza naukowa, techniczna i instytucjonalna; zdolność koordynacji; instytucje, prawa, regulacje i normy).

Poza tymi trzema głównymi filarami, cechy społeczeństwa Porozumienie, do którego dążymy, w Unii Europejskiej i na świecie, są następujące:

 1. Prawa człowieka, opisane w Powszechnej Deklaracji Narodów Zjednoczonych[2], które są w równym stopniu dostępne dla wszystkich ludzi bez dyskryminacji (art. 1 i 2) - ale nie dla korporacji - i obejmują prawa formalne, takie jak ochrona życia i integralności osobistej (art. 3, 4, 5), prywatności (art. 12), ochrony prawa (art. 6) do 11) i obywatelstwa (art. 13 i 15), swobody przemieszczania się w obrębie Państwa i prawa do azylu (art. 13 i 14), prawa do zawarcia małżeństwa (art. 16), własności w granicach spójności społecznej i sprawiedliwości społecznej (art. 17), wolności myśli, sumienia i religii (art. 18), opinii (art. 19), zrzeszania się (art. 19). 20), prawo do demokracji (art. 21) oraz prawa socjalne i ekonomiczne, takie jak zabezpieczenie społeczne (art. 22), prawo do pracy, za godziwym wynagrodzeniem, oraz do członkostwa w związkach zawodowych (art. 23), do ograniczenia czasu pracy i do płatnych urlopów okresowych (art. 24), do godziwego poziomu życia (art. 25), do edukacji (art. 26), do kultury i nauki (art. 27).
 2. Rządy prawa. Prawo jest jedynym narzędziem dostępnym dla słabych i biednych, by bronić swoich praw wobec bogatych i potężnych. Musi ona mieć zastosowanie i być dostępna dla wszystkich jednakowo. Musi ona zapewniać możliwości dochodzenia roszczeń, bezpieczeństwo prawne i przewidywalność decyzji prawnych, jednakowo dla wszystkich stron.
 3. Edukacja. Uważamy, że edukacja jest dla ludzi niezbędnym narzędziem do emancypacji z ignorancji, uprzedzeń, determinizmu społecznego i etnicznego oraz z opresji. Edukacja daje ludziom możliwości i wiedzę do rozwoju i adaptacji, indywidualnie i zbiorowo - co będzie miało ogromne znaczenie w stuleciu masowych, strukturalnych zmian. Edukacja jest również jedynym prawdziwie niezbywalnym atutem.
 4. Pokój, między narodami, między członkami społeczeństwa i w nas samych. Pokój może trwać tylko wtedy, gdy zapanuje sprawiedliwość i prawda.

Społeczeństwo Porozumienie jest częściowo zbudowane i pogłębia wypracowane w nim idee:

 • Koncepcja Gospodarki Symbiotycznej, zaproponowana przez I. Delannoy'a: "gospodarka regeneracyjna, która może pogodzić intensywną działalność człowieka, kwitnące naturalne ekosystemy z dobrobytem gospodarczym, poprzez wprowadzenie do synergii trwałych rozwiązań ze wszystkich dziedzin".

Wróć na górę

Dlaczego te trzy filary wzajemnie się wspierają

Naszym zdaniem, trzy filary Społeczeństwo Porozumienie wspierają się wzajemnie i są ze sobą ściśle powiązane.

 • Ani sprawiedliwość społeczna, ani demokracja nie są możliwe w społeczeństwach niezrównoważonych ekologicznie. W krótkiej perspektywie czasowej pierwszymi ofiarami niszczenia środowiska naturalnego są ubodzy, którzy zmuszeni są żyć w zanieczyszczonych, hałaśliwych, odizolowanych i niezdrowych miejscach stworzonych przez niezrównoważone wzorce konsumpcji indywidualnej i zbiorowej bogatych i klasy średniej. W dłuższej perspektywie czasowej, niedobory żywności, paliwa lub innych dóbr materialnych spowodowane niezrównoważonym stylem życia niszczą środki do życia całej populacji. W końcu takie społeczeństwa załamują się w strasznym chaosie walki o gołe życie[3]. Mówi się inaczej i bardziej brutalnie: nie może istnieć żadna pozytywna wartość społeczna, taka jak sprawiedliwość społeczna czy demokracja, jeśli społeczeństwo ludzkie zostanie zniszczone.
 • Wzajemnie, żaden program zrównoważonego rozwoju środowiskowego nie może być realizowany w społecznościach niesprawiedliwych społecznie. Dzieje się tak dlatego, że nierówności i niepewność generują (1) konflikty społeczne i polityczne, (2) krótkowzroczność i (3) ostentacyjną konsumpcję, która jest dokładnym przeciwieństwem tego, co jest potrzebne do przejścia do zrównoważonego rozwoju. Nasz szczegółowy argument jest następujący. Po pierwsze, przejście do społeczeństwa zrównoważonego ekologicznie jest fundamentalną transformacją. Zmienia sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, wpływa na nasze kultury, a nawet na nasze marzenia na przyszłość. Wymaga to uzgodnienia podziału ogromnych kosztów, korzyści i ryzyka pomiędzy nas wszystkich, na całym świecie, w bardzo krótkim czasie. Osiągnięcie takiego poziomu Porozumienie politycznego wśród ludzi dobrej woli jest samo w sobie ogromnym wyzwaniem. Staje się to niemożliwe, gdy gniew, frustracja i strach, spowodowane nierównościami i niepewnością, stawiają pod znakiem zapytania samą zasadność instytucji demokratycznych (których celem jest pokojowe rozwiązywanie konfliktów). Po drugie, dla ludzi żyjących w niepewności przyszłość jest bardzo ograniczona, czasami chodzi nawet o znalezienie jedzenia z dnia na dzień. Z drugiej strony, polityka zrównoważonego rozwoju rozwija się w znacznie dłuższym czasie - często dziesięcioleciach. Po trzecie, w nierównych społeczeństwach wielu konsumuje marnotrawstwo i ostentacyjnie[4]. To jest racjonalne: jest to próba pokazania innym, że osoba należy do bogatych i potężnych, w społeczeństwie, w którym tylko oni (lub ci, którzy w to wierzą) są bezpieczni i pewni, podczas gdy biedni i słabi są deptani. Ta ostentacja jest przeciwieństwem oszczędnej konsumpcji, której potrzebujemy, aby nasze społeczeństwa były zrównoważone ekologicznie.
 • Te dwie głębokie przemiany społeczne i gospodarcze, w kierunku sprawiedliwości społecznej i równowagi ekologicznej (1) będą miały poważny wpływ na skoncentrowane bogactwo i władzę międzynarodowych korporacji oraz bogatej i bardzo bogatej światowej elity ("1%"), oraz (2) będą wymagały politycznych kompromisów na dużą skalę pomiędzy bardzo rozbieżnymi, a zarazem uzasadnionymi interesami, co będzie trudne nawet wśród partnerów dobrej woli. Pokonanie oporu światowej oligarchii jest niemożliwe przy słabych, rozdrobnionych siłach politycznych, takich jak oddzielnie państwa europejskie. Tylko silna, demokratycznie uzasadniona i jednolita Unia Europejska ma wystarczającą władzę, aby narzucać swoje decyzje korporacjom wielonarodowym i najbogatszym 1%. Tylko prawdziwie ponadnarodowa demokracja, której prototypem jest Unia Europejska, może usankcjonować Porozumienie polityczne na szeroką skalę, niezbędne do skutecznego sprostania globalnym wyzwaniom XXI wieku.

Z tych wszystkich powodów budujemy równolegle, nierozerwalnie ze sobą, trzy filary Society of Agreement, tj. paneuropejską demokrację, sprawiedliwość społeczną i równowagę ekologiczną.

Wróć na górę

 

[1]Używając oprogramowania dla demokracji deliberatywnej Free, Libre i Open Source o nazwie KuneAgi: http://www.kuneagi.org/index.php/english/14-fonctionscararcteristiquesen/27-democratieinterneen i LiquidFeedback http://www.liquidfeedback.org oraz jego statutów przedstawionych tutaj.

[2]Do pobrania w ponad 500 językach na stronie: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

[3]Takie katastrofalne scenariusze upadku cywilizacyjnego miały już miejsce w przeszłości, jak to pokazał Diamond, J. "Collapse": How Societies Choose to Fail or Succeed", Penguin books, 2011.

[4]     np. poprzez eksponowanie w widocznym miejscu luksusowych marek swoich towarów.