Waarom verschijnen er alleen maar pseudoniemen op uw websites? Waarom niet jullie echte namen?

Op alle websites van de CosmoPolitieke Coöperatie verschijnen alleen onze pseudoniemen, niet onze echte namen. Waarom?

De reden hiervoor is de volgende. We zijn normale burgers. Wij zijn voor onze inkomsten afhankelijk van externe bronnen: onze werkgever voor de werknemers, onze klanten voor de zelfstandigen. Deze werkgevers of klanten kunnen het niet eens zijn met de hier geuite politieke opvattingen en ons op verschillende manieren bestraffen als ze ontdekken dat we lid zijn van de CosmoPolitieke Coöperatie (weigering van een promotie, pesterijen, ontslag voor werkgevers; gewoonweg het stopzetten van zijn/haar aankopen voor klanten). Deze praktijken zijn natuurlijk illegaal wanneer ze worden uitgevoerd door werkgevers - maar helaas zijn ze frequent en zeer moeilijk te bewijzen.

Het risico om gediscrimineerd te worden op grond van iemands politieke overtuiging is duidelijk erkend in de Europese wetgeving, met name in de onlangs toegepaste algemene verordening inzake gegevensbescherming - GDPR, die een betere bescherming vereist voor "bijzondere categorieën persoonsgegevens" (artikel 9), d.w.z. "gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, [...] de gezondheid, [...] het seksleven of de seksuele geaardheid".

Alleen al het feit dat iemand lid is van de CosmoPolitical Coöperatie maakt zijn of haar politieke opvattingen bekend en maakt hem of haar kwetsbaar voor de hierboven genoemde soorten sancties/vergeldingsmaatregelen van zijn of haar werkgever of klanten. Het is daarom onze morele plicht om de echte namen van onze leden achter pseudoniemen te verbergen - en het is ook onze wettelijke verplichting, volgens de GDPR, artikel 9, lid 2, onder d). Om ervoor te zorgen dat alle leden volledig verantwoordelijk zijn voor hun daden, houden we hun echte namen en identiteitsgegevens in onze databanken, met een permanente link naar hun onveranderlijke pseudoniem, maar houden we ze geheim - en alleen beschikbaar voor wetshandhavingsinstanties indien en wanneer een rechter daarom vraagt.